Aydınlatma Metni
14 Mart 2023

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

ALO 191 UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DANIŞMA VE DESTEK HATTI

 (WEB SİTESİ)

AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca ve KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan T.C. Sağlık Bakanlığı (Bakanlık) tarafından, Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı (Çağrı Merkezi) kullanıcılarına, kullanıcılara ait kişisel veriler hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Bakanlığın merkez adresi “Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800”dir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu Çağrı Merkezi’nde işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı’dır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu Çağrı Merkezi’nde aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilmektedir.

 • Kimlik verisi: Adı, soyadı bilgileriniz, kimliğinizin doğrulanması, aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel tespiti, bilgi danışma hizmeti temin süreçlerinin yürütülmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla işlenebilmektedir.

   

 • İletişim verisi: Telefon numarası bilgileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, vatandaş bildirim süreçlerinin (SMS,Push,e-Posta vb.) yürütülmesi,  iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, talep/şikayetlerin takibi, aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel tespiti, bilgi/danışma hizmeti temin süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilmektedir.

   

 • Görsel ve işitsel veri: Ses kaydı kişisel veriniz çağrı merkezi üzerinden yapılan işlemlerde alınmakta olup, sağlık hizmeti alan ve veren kişilerin işlem güvenliğinin yürütülmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla işlenebilmektedir.

   

   

   

 • Sağlık verisi: Sağlık bilgileriniz iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi/analizi/raporlanması/izlemi, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, kamu finansman verimliliğinin artırılması, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi/planlanması/yönetilmesi, sağlık hizmetine yönelik bildirim süreçlerinin (SMS, Push Notification, e-Posta vb.) yürütülmesi amacıyla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Çağrı Merkezi’ndeki kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 28 inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan muafiyet halleri saklı kalmak üzere, hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen otomatik yollarla (bu Çağrı Merkezi aracılığı ile) elde edilmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, KVK Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (f) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis; tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenebilmektedir.

İlgili Kişilerin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

Çağrı Merkezi kullanıcıları KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde düzenlenen haklarını, KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Bakanlığa başvurmak suretiyle kullanabilir.

KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak yazılı başvurular "T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara" adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılacak başvurular ise "sb@hs01.kep.tr" adresine iletilmelidir.